Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Ιστοσελίδας Γραφείου Διασύνδεσης Πολυτεχνείου Κρήτης

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας  του Πολυτεχνείου Κρήτης διεξάγει έρευνα για την αξιολόγηση της ιστοσελίδας του.
 

Η έρευνα εντάσσεται στα πλαίσια της πράξης 01.72.33.01.02 «Γραφείο Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) ΕΣΠΑ 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των Συστημάτων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται στα πλαίσια  του Πακέτου Εργασίας 9 (Π.Ε. 9): Αξιολόγηση της προόδου του έργου.

 

There are 13 questions in this survey.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

* Φύλο
* Ηλικία
Choose one of the following answers
* Μορφωτικό επίπεδο
Choose one of the following answers
* Ιδιότητα
Choose one of the following answers
* Πληροφόρηση για το δικτυακό τόπο
Choose one of the following answers
* Λόγος επίσκεψης στην ιστοσελίδα
Check any that apply

Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Παρακαλούμε, απαντήστε αναφορικά με την ικανοποίησή σας όσον αφορά τα παρακάτω γενικά χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας του Γραφείου Διασύνδεσης:
* Α. Περιεχόμενο της ιστοσελίδας
  Ικανοποιημένος Μάλλον ικανοποιημένος Ούτε ικανοποιημένος, ούτε δυσαρεστημένος Μάλλον δυσαρεστημένος Δυσαρεστημένος
Χρήση
Πληρότητα
Ενημερότητα
Help
Χρήση: ευκολία στον εντοπισμό, ευκολία πρόσβασης, κλπ.
Πληρότητα: ποιότητα / ποσότητα / πληρότητα πληροφοριών, κλπ.
Ενημερότητα: ανανέωση περιεχομένου, κλπ.
* Β. Δομή της ιστοσελίδας
  Ικανοποιημένος Μάλλον ικανοποιημένος Ούτε ικανοποιημένος, ούτε δυσαρεστημένος Μάλλον δυσαρεστημένος Δυσαρεστημένος
Σχεδίαση
Λογική Σχεδίαση – Δομή
Προσπελασιμότητα – Πλοήγηση
Πληροφορίες – Επικοινωνία
Help
Σχεδίαση: αισθητικά ελκυστική, ευανάγνωστα κείμενα, χρήση χρωμάτων και φόντου, αποφυγή υπερβολικής χρήσης γραφικών, κλπ.
Λογική Σχεδίαση – Δομή: ευκολονόητο μενού, λογικά δομημένα περιεχόμενα σε διαφορετικούς τομείς, περιεκτική αρχική σελίδα, κλπ.
Προσπελασιμότητα – Πλοήγηση: συνεχής πλοήγηση σε όλα τα επίπεδα, γρήγορη ανάκτηση σελίδων, χρήση και αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης, κλπ.
Πληροφορίες – Επικοινωνία: στοιχεία επικοινωνίας, ανταπόκριση στην επικοινωνία, κλπ.
* Συνολικά, πόσο ικανοποιημένος / ικανοποιημένη είστε από την ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης;

Γ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Γράψτε στον παρακάτω χώρο, εφόσον το επιθυμείτε, οποιαδήποτε παρατήρηση ή υπόδειξη που θα μπορούσε να βοηθήσει στη βελτίωση της ιστοσελίδας του Γραφείου Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης.